Nõukogude Eesti organisatsioon kultuurisuhtluse arendamiseks väliseestlastega, selle kattevarjus toimus ka luuretegevus.

VEKSA loodi 1960. a Tallinnas ametliku eesmärgiga muuta suhtlemist kodu- ja väliseesti kultuuritegelaste vahel aktiivsemaks. VEKSAt rahastati riikliku julgeoleku KGB fondidest, julgeolek kasutas loodud organisatsiooni peamiselt oma luuretöös. VEKSA juhatusse kuulus alati üks KGB operatiivtöötaja, kes juhtis ühingu luuretööd ja oli vormistatud vastutava sekretäri või aseesimehe kohale. VEKSA eesmärkide hulka kuulus ka väliseestlaste seast agentide värbamine ja väliseestlaste ideoloogiline mõjutamine. Samas oli VEKSA Eesti NSV kultuuritegelastele ja teadlastele üks vähestest võimalustest lääneriikides käimiseks. VEKSA finantseerimisel käis Eestis ka mitu väliseestlast. VEKSA kulul välismaal või Eestis käinud pidid esitama reisil nähtu, paikade ja isikute kohta ülevaateid. VEKSA korraldas pagulaste juures mitmeid Nõukogude ideoloogiast kantud üritusi, kuid peale selle organiseeriti väliseestlaste kogukondades ka kõrgetasemelisi kodueesti kultuuri tutvustavaid üritusi. VEKSA tegutses kuni 1990. aastani.


Sovjetiska estniska organisationen för utveckling av kulturell kommunikation med estländare utomlands, underrättelseaktiviteter skedde också under dess täckmantel.


VEKSA grundades i Tallinn 1960 med det officiella målet att göra kommunikationen mellan estniska kulturpersoner hemma och utomlands mer aktiv. VEKSA finansierades med medel från nationell säkerhet (KGB), säkerheten använde den etablerade organisationen främst i sitt underrättelsearbete. Styrelsen för VEKSA bestod alltid av en KGB-operativ som ledde föreningens underrättelsearbete och utsågs till befattningen som verkställande sekreterare eller vice ordförande. VEKSA: s mål inkluderade också rekryteringsagenter från utlandet och ideologiskt påverkande estländare utomlands. Samtidigt var VEKSA en av de få möjligheterna för kulturpersoner och forskare i den estniska SSR att besöka västra länder. Flera estnier utomlands besökte också Estland för att finansiera VEKSA. De som åkte utomlands eller i Estland på bekostnad av VEKSA var tvungna att lämna in översikter över vad de såg på resan, platser och människor. VEKSA organiserade flera evenemang baserade på sovjetisk ideologi bland flyktingarna, men dessutom organiserades händelser på hög nivå som introducerade estnisk hemmakultur i estniska samhällen utomlands. VEKSA verkade fram till 1989.


 

Bilder från ett kulturmöte där besökarna åt en arbetarlunch med tre lager linnedukar och trerätters måltid på bordet.  Både fint och gott men inte särkilt trovärdigt!


Under ätandet av vildsvinet i slutet på seminariet diskuterade VEKSA representant frågan om vem som skulle leda Estland när landet blev självständigt. Flera än jag tog det som en provokation. Runt om i Estland hade folkfronten fått ett starkt stöd. Mycket efter planerna från centralt Moskva håll på den abnorma planen på fosforitbrytning i Estland. Dagen efter grisfesten kunde inte chefen för VEKSA seminariet väckas ur sin fylla.


Bilderna är ett axplock av det som gavs på seminariet.
VEKSA Soviet Estonian organisation developing cultural relations with Estonians in exile, which also dealt in espionage.


VEKSA was established in 1960 in Tallinn with the official aim of making cultural communication between Estonians at home and abroad more active. The Society was financed by the Soviet secret police KGB, who used the organisation in its intelligence work. The VEKSA board always contained one KGB operative, who supervised the society’s intelligence work and formally occupied the post of executive secretary or deputy chairman. One of the aims of VEKSA was recruiting agents among the exiled Estonians and influencing the ideology of Estonians in exile. At the same time the Society offered a rare opportunity for Soviet Estonian cultural figures and scientists to visit Western countries. Various exiled Estonians also came to Estonia financed by VEKSA. Everybody who travelled on VEKSA money had to present surveys of the places they visited and people they met. The Society organised several events in exile communities that were vehicles of Soviet ideology, although occasionally high-level Estonian culture was introduced abroad as well. VEKSA operated until 1989.