Estland 100 år
 
 
 

Estland fyller 100 år 24 februari 2018. Under 2018 fyller även Lettland. Litauen, Ukraina, Vitryssland och Polen 100år. Finland fyller 100, 6 december 2017.

Finland deklarerade sin självständigt 6 december 1917.

Vad var det som hände under tiden före och under den korta tid som det fanns ett demokratiskt Ryssland? Esterna spelade en viktig roll i historien och historien kunde tagit en helt annan utveckling. Nu blev utvecklingen den att bolsjevikerna förde krig  mot de stater som eftersträvade frihet och medlet var terror, svält och massavrättningar. Bolsjevikerna var fast inställda  att återta det tidigare Rysslands gränser. Endast tre Baltiska stater och Finland lyckades behålla sin självständighet efter 1920. Efter 1939 återstod endast Finland som självständig stat.


Inbjudan till  Estlands 100-årsjubileum.

År 2018 firar Republiken Estland sitt 100-årsjubileum. med upptakt i april 2017 och fortsätter fram till februari 2020 för att markera alla de viktigaste milstolparna tillkomsten av Republiken Estland.

Alla är inbjudna att delta i Estlands hundraårs firande! Dessa händelser kommer framför allt att organiseras av folket själva, precis så som de önskar. Evenemang att fira Estlands 100 år utomlands är mycket välkomna.

Vad ska vi ge Estland till sin födelsedag?

En viktig del av Estlands 100-programmet kommer att bestå av händelser och initiativ - vi kallar dem gåvor - som kommer att organiseras till ära av Estlands hundraårs firande. Många gåvor görs redan - allt från att köpa musikinstrument för barn att plantera ekar och bygga en lekpark med traditionella estniska gungor. Någon och alla kan ge en gåva! Det spelar ingen roll om gåvan är stor eller liten - det som är viktigt är en hjärtlig önskan att ge något åt ditt samhälle eller till estländare i allmänhet. Du kan se vad som redan planeras för att fira 100-år på Estlands web plats www.ev100.ee , där du också kan skicka information om egna aktiviteter.

Finansiering för estniska kulturföreningar utomlands Estland 100.

Kulturdepartementet uppmanar alla estniska kulturföreningar utomlands att delta i och stödja initiativ med bredare inverkan på det lokala estniska samhället. Estland 100 har öronmärkt ytterligare medel under 2017 och 2018 för att öka de händelser som planeras till ära för Estlands hundraårs firande, och att främja ännu större kulturutbyte mellan ester som bor i och utanför Estland.

Den första ansökningsomgången meddelades i samarbete med Integrationsstiftelsen (INSA) i november 2016. Resultatet av tävlingen finns här (på estniska). Den andra och sista ansökningsomgången meddelades i oktober 2017. Mer information kan hittas här (på estniska).

Estland 100 för att fokusera på barn och ungdomar

Fokus på hundraårsfirandet är på barn och ungdomar. Vi värdesätter särskilt initiativ som hjälper estniska barn som bor utomlands att utveckla sina band och delaktighet med Estland och det estniska språket. År 2018 kommer fler barn att kunna delta i språk- och kulturläger i Estland med finansiering från Estland 100. En härlig ny tradition har inletts i Estland för att ge varje nyfött barn boken "Pisike puu" ” Det lilla trädet“. Estland 100 i samarbete med det estniska barnlitteratur centret och Estlands ambassader planerar att ge en liknande gåva till alla ester som föds utomlands år 2018.

Estland väntar på sina gäster!

Alla ester som bor utomlands uppmanas att besöka Estland under firandet! Detta skulle vara en av de största gåvorna som ester utomlands kunde ge Estlands 100-årsjubileum. Det kommer att finnas gott om mindre och större evenemang för att ge alla goda skäl att göra det - från sång- och dansfestivalen till hundratals andra evenemang av alla slag.

Alla är varmt välkomna!


Firande på Frihetstorget i Tallinn.

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/24/estland-firar-100-ar-med-varme-i-kylan

 

Republiken Estland 100 år

24 februari 2018

Inbjudan

Eestlased üle maailma on oodatud tähistama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva


2018. aastal saab Eesti Vabariik saja aastaseks. Juubelile pühendatud programm algas aprillis 2017 ja lõpeb veebruaris 2020, läbides nõnda olulisemaid riigiks kujunemise verstaposte.

Kõik Eesti sõbrad siin- ja sealpool piiri on oodatud tähistama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva! See on sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise, just sellisel kujul nagu nad soovivad. Väga oodatud on ka need algatused, mis tähistavad Eesti sünnipäeva välisriikides.

Mida sünnipäevalapsele kinkida?

Kõik Eestile pühendatud ettevõtmised, mida nimetame ühiselt kingitusteks, on tähtsad ja EV100 programmi oodatud. Sünnipäeva puhul on tegemisel palju kingitusi, alates pillide soetamisest lastele kuni tammeparkide ja kiiklate rajamiseni. Kingitusi saavad teha kõik! Pole oluline, kas see on suur või väike, olulisem on südamest tulev soov teha kingitus oma kogukonnale, oma rahvale. Lehel www.ev100.ee on võimalik näha, mida on sünnipäeva tähistamiseks juba välja pakutud ja ka oma kingitusest teada anda.

Väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss

Laiema haardega kogukondlikud algatused on oodatud osalema väliseesti kultuuriühingute projektikonkursil, mida EV100 korraldab koostöös Kultuuriministeeriumi ja Rahvuskaaslaste programmiga. EV100 toetusega suurendatakse 2017. ja 2018. aasta konkursside toetuste mahtu, et anda suuremat hoogu Eesti sünnipäevale pühendatud sündmustele ja avardada võimalusi piiriüleseks kultuurivahetuseks eesti kogukondade vahel. 

Esimene konkurss kuulutati Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) kaudu välja novembris 2016. Vaata konkursi tulemusi siit. Teine ja ühtlasi viimane konkurss kuulutatati välja oktoobris 2017. Vaata konkursi juhendit siit.

EV100 fookus on lapsed ja noored

Juubeliprogrammi keskmes on lapsed ja noored. Väärtustame algatusi, mis peavad tähtsaks, et välismaal elavad eesti lapsed tunnetaksid sidet kodumaa ja eesti keelega. Aastal 2018 saab EV100 toel rohkem lapsi osa Eestis toimuvatest keele- ja kultuurilaagritest.

Eestis on ilusaks tavaks kinkida igale sündivale lapsele raamat „Pisike puu“. Koostöös Eesti Lastekirjanduse keskuse ja Eesti saatkondadega kavandab EV100 samasuguse kingituse tegemist 2018. aastal välismaal sündivatele eestlastele.

Eesti ootab külla!

Kõik välisriikides elavad eestlased on oodatud sünnipäeva puhul Eestit külastama! See on üks parimaid kinke, mida välismaal elavad eestlased saavad Eestile sünnipäevaks teha. Tulemiseks pakuvad põhjuseid paljud suuremad ja väiksemad sündmused, alates laulu- ja tantsupidudest kuni sadade teiste ettevõtmisteni erinevates eluvaldkondades. Ootame teid väga!

Estonians worldwide are invited to come celebrate Estonia's centenary

In 2018, the Republic of Estonia will celebrate its 100th anniversary. The centenary programme will begin in April 2017 and continue through to February 2020 to mark all of the most important milestones in the emergence of Estonia’s statehood.

All friends of Estonia at home and abroad are invited to join in Estonia’s centenary celebrations! These events will above all be organised by the people themselves, just like they would like to see them. Events and initiatives to celebrate Estonia’s centenary abroad are also very welcome.

What should we give Estonia for its birthday?
An important part of the Estonia 100 programme will consist of events and initiatives – we call them gifts – that will be organised in honour of Estonia’s centenary. Many gifts are already being made –everything from purchasing musical instruments for children to planting oak groves and building a swing park with traditional Estonian swings. Anyone and everyone can give a gift! It does not matter whether the gift is big or small – what is important is a heartfelt wish to give something to your community or to Estonians in general. You can see what is already being planned to celebrate the centenary on the Estonia 100 website at ev100.ee, where you can also post information on your own gift.

Funding for Estonian cultural associations abroad
Estonia 100, the Ministry of Culture and the Compatriots Programme invite all Estonian cultural associations abroad to take part in the upcoming project competition which will provide support for initiatives with a broader impact on the local Estonian community. Estonia 100 has earmarked additional funding in 2017 and 2018 to give a greater boost to events planned in honour of Estonia’s centenary and to promote even greater cultural exchanges between Estonians living in and outside of Estonia.

The first call for applications for funding was announced in cooperation with the Integration Foundation (INSA) in November 2016. Results of the competition can be found here (in Estonian). The second and also last call for applications was announced in October 2017. More information can be found from here (in Estonian). 

Estonia 100 to focus on children and youth
The focus of the centenary celebrations is on children and youth. We particularly value initiatives that help Estonian children who live abroad develop their ties and connection with Estonia and the Estonian language. In 2018, more children will be able to attend language and cultural camps in Estonia with funding from Estonia 100.
A lovely new tradition has been initiated in Estonia to give every new-born child the book Pisike puu’ (‘Little Tree’). Estonia 100 in cooperation with the Estonian Children’s Literature Centre and Estonia’s embassies plans to give a similar gift to all Estonians who are born abroad in 2018.

Estonia awaits its guests!

All Estonians living abroad are invited to visit Estonia during the celebrations! This would be one of the greatest gifts that Estonians abroad could give Estonia for its centenary. There will be plenty of smaller and larger events to give everyone good reason to do so – from the Song and Dance Festivals to hundreds of other events of all kinds. Everyone is very welcome!

Meilt palju võetud- siiski meile jäi

me uhkus, au ning viha: seiskem püsti päi!


Marie Under


Mycket togs från oss - men vi blev kvar med

stolthet, ära och vrede: låt oss stå upp.

Översättning