FLYKTINGLÄGRET I FURUSUND HÖSTEN 1944

 
 

Innehållsförteckning

Till minne.

Förord.

En lotta som tar emot flyktingar.

Inledning.

Paradiset.

Furusund och dess flyktingläger (Ester J).

Telegram.

Bild på Ester Jansson.

Utdrag ur boken Furusund av Ester Grönblad.

Antalet baltiska flyktingar.

Förteckning över flyktingarnas förläggning ( Hämtas som PDF ).

Intervju.

En dikt om fred.

Slutord.
Till minne

Detta kompendium tillägnas alla människor i Furusund som hjälpte till i samband med flyktingmottagningen under hösten 1944 från det krigsdrabbade Baltikum.

Utöver marinlottorna i Furusund var det Stockholms lottakår, Rödakorsare, Marinen (försvaret), ortsbefolkningen m.fl. samtliga skall hjärtligt berömmas för den stora mänskliga hjälpen.
Förord


I slutet av september och en bit in i oktober 1944 ägde den stora flykten rum från Baltikum. Människor tog vilka risker som helst för att fly från den stora drabbningen som var på väg mellan Tyskland och Sovjetunionen.


När tyskarna började att retirera öppnades den tidigare hårda gränsbevakningen utmed Östersjöns stränder. Det var då människor räknat i tiotusental flydde från Baltikum, främst ester för att söka friheten i ett annat land. Många insåg att riskerna var större om de stannade kvar i sitt fädernesland. Längtan var stor att en dag kunna återvända.


Det blev inte så som människorna önskade för det fanns ingenting att återvända till. De baltiska staterna blev på nytt ockuperade av Sovjetunionen.


Det var bara ett mycket litet antal balter som frivilligt återvände. De övriga blev utspridda på många platser och länder runt om i världen.


Alla krig har många tragiska människoöden och de oskyldiga drabbas alltid mest. Människor flyr undan från det onda för att rädda sina liv. Många som flydde från Baltikum kom inte fram till friheten.


Antalet som förolyckades är räknade i tusental. Det finns inga uppgifter på hur många båtar och människor som flydde över havet från Baltikum.  Till Sverige kom ca 30 000 balter.


Flyktingmottagningen i Sverige gav hoppet tillbaka och en ny framtidstro. Det var med öppna armar och kärleksfull medkänsla som flyktingarna togs emot. Flera ester har berättat för mig att det var som om de kommit till paradiset för krigets alla de hemska och fasansfulla ögonblick hade satt djupa spår i själen. Friheten var inte bara en dröm utan en sann verklighet.


Tack alla goda människor som hjälpte till med flyktingmottagandet

hösten 1944. Det ni gjorde i mänsklighetens goda tecken är alla flyktingar samt deras barn och barnbarn evigt tacksamma för. Den första kontakten i ett  nytt land blev mycket positiv och ett minne för livet.

Mati Nõmm

 

Sovjettidens kulturutbyte.VEKSA/KGB

1960-1989/91 

Länkar till sidor på www.leht.se


Flykten från Laugu küla till Furusund 1944

http://leht.se/luise/Mihkel_et_Pauliine.html


Põgenikud Laugu rannast Furusundi, 1944A


Flykt 1944 sammanställning

Flyktinglägret i Furusund 1944

Leisi 1927 NaiskodukaitseEstland 100 år 2018 Eskilstuna

Haapsalu

EES ARHIIV Eskilstuna Esternas Arkiv

Eskilstunaesterna

Naised Kvinnor 2021 Utställning Ebeilngmuseet

Exilkonst 2016 Utställning Ebeilngmuseet

Andra akten

Haapsalu Hapsal

ees.leht.se Blog Eesti Selts


Arbetsmaterial2023


Strömsborg


Ägirgatan 8


Släkt et vänner.


1950 ά›‹Ω

©2007 - 2021

Glimtar av Eskilstunas historia


In memory

This compendium is dedicated to all the people in Furusund who helped in connection with refugees in the autumn of 1944 from war-stricken Baltics.

In addition to the marine lottakår in Furusund was the Stockholm lottakår, Red Cross, Navy (defense), local people etc. all be heartily commended for the great human help.

SVD 29/9-1944
Foreword


In late September and early in October 1944 took place the great escape from the Baltics. People took risks whatsoever to escape from the great battle that was going between Germany and the Soviet Union.


When the Germans began to retreat opened the previous harsh border guards along the shores of the Baltic. That's when people counted in tens of thousands fled the Baltics, primarily testing to seek freedom in another country. Many realized that the risks were greater if they remained in their native land. The desire was great to one day be able to return.


It was not that the people wanted for there was nothing to return to. The Baltic States were re-occupied by the Soviet Union.


There was only a very small number of Balts who voluntarily returned. The rest were scattered in many places and countries around the world.


All wars have been many tragic human stories and the innocent always hit the most. People fleeing from the evil to save their lives. Many who fled from the Baltic states did not arrive at freedom.


The number who were killed are numbered in the thousands. There is no information on how many boats and people who fled across the sea from the Baltic states. Came to Sweden approximately 30 000 Balts.


Refugee Reception in Sweden gave back hope and a new future. It was with open arms and loving compassion that refugees received. Several tests have told me that it was as if they had come to paradise for war all the terrible and horrific moments had left deep scars in the soul. Freedom was not just a dream but a true reality.


Thanks to all good people who helped with the reception of refugees

autumn of 1944. What you did in humanity's good signs are all refugees and their children and grandchildren forever grateful. The first contact in a new country was very positive and a memory for life.


Mati Nõmm

 

SVD 5/10-1944