Kompletteringsskolan


Redan i flyktinglägren grundade esterna skolor på modersmålet för sina barn och ungdomar. När esterna kom till Sverige hösten 1944, mötte de ett land och ett folk som var ganska ovant vid invandrare och flyktingar. De mötte emellertid inte alltid den förståelse de väntat sig, framför allt inte när de, efter att ha lämnat lägren, ville behålla sina skolor.


Ett citat från Dagens Nyheter den 3 juli 1945 kan belysa denna avvisande inställning:

"De balter som, vill stanna här får finna sig i att undervisningen av deras barn ordnas Så att assimileringen underlättas, och om den baltiska intelligentsian är missnöjd med det får den väl söka sig ett nytt land."


En estnisk komplementtärskola (Norra Skolan) för bevarande av språk- och kultur bedrevs i Eskilstuna fram till 1990.

Även i Hällby bedrevs en kortare tid skola. Esterna i Torshälla drev en skola fram till mitten av 1960-talet. Lärare i Torshälla var Alide Reinart, Salme Selli och Anne Aus.


Första läraren i Eskilstunas kompletteringsskola var J. Märtin med 30-40 elever under de första tio åren. Senare kom Paul Rei och Kaarel Kallak som lärare. Fru Helga Kerstell var ledare för skolan i tio år och undervisade mellan perioder 1958-1969 och 1985-1987. Skolan har haft tiotalet lärare bland flera kan Salme Seli, Anna Aus, Ingrid Guldvere och Aksel Timoleon nämnas.


Fru Aliide Reinart som undervisade i Torshälla berättar:


”I början bodde 200 estländare och estlandssvenskar i Torshälla. Mestadels var vi unga människor med våra barn som började skolan.
Vi flydde ju hit för att åka hem igen när Estland blev fritt. Därför ville vi att våra barn lärde sig sitt modersmål, Estlands geografi och historia.

Föräldrarna i Torshälla samlades kring en estnisk kompletteringsskola. Den bedrevs på lördagsefter-middagarna i olika lokaler. Först i Holmens skola och sedan vid hamnen i HSB:s källarlokaler.

I början var det 16 elever i varierande åldrar. Till jul och avslutningen ordnade vi familjefester. De yngre eleverna fick undervisning i estniska medan de äldre fick ägna sig åt att läsa historia ur böcker utgivna i Sverige.”


Skolan drevs i 15 år fram till slutet av 1960-talet. Då blev elevantalet för litet och de kvarvarande eleverna fick fortsätta i kompletteringsskolan i Eskilstuna.


Under en kortare period har hemspråks-undervisning i estniska givits i den kommunala skolan.
Aliide Reinart med elever vid skolavslutning 1954.

Barnen Mati Krapp, Luule Krapp, Malle Kuutman, Jaan Kuutman, Anne Kohala, Alide, Karin Westerblom, Maie Reinart, Agu Kuutman.


Bakre raden: Malle Loo, Maire Loo, Aime Reinart, Aili Aav, Mare Kohala, Saima Reinart, ? Krapp, Aare Aav.